Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng
25/03/2017 10:08   truongdinhduc    1259 lần
Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác sinh viên; Công tác Đoàn và Hội sinh viên;Công tác y tế học đường; An ninh trật tự trường học,Công tác phụ nữ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Ký túc xá sinh viên, Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên trường Đại học Khánh Hòa.
Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch hoặc thành viên các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi đua khen thưởng, Nâng lương và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Liên hệ:

Email: nguyenthithanhhang@ukh.edu.vn
Điện thoại: (058) 3522476 - số máy lẻ 104

 
    
Hiện có: 27   Khách