Thông tin đề tài NCKH cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"
26/09/2019 17:15   phongqlkh    120 lần

Thông tin đề tài NCKH cấp tỉnh: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khánh Hòa

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Hải Yến

 
    
Hiện có: 63   Khách