Sứ mạng và tầm nhìn
09/06/2017 13:00   truongdinhduc    795 lần

1. Sứ mạng

Trường Đại học Khánh Hòa là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội Nhân văn, Nghệ thuật; là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội cho Tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
2. Tầm nhìn
Đến năm 2030, Trường Đại học Khánh Hòa trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học Giáo dục, khoa học Tự nhiên, khoa học Xã hội nhân văn, nghệ thuật có uy tín, ngang tầm với các cơ sở đại học của cả nước và khu vực. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục Đại học và nghiên cứu khoa học có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.
 
    
Hiện có: 74   Khách