Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/01/2017 03:57        

Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Khánh Hòa.

1. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:
a. Hội đồng trường.
b. Lãnh đạo Trường: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
c. Các phòng, ban chức năng:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính.
+ Phòng Quản trị thiết bị và Dự án.
+ Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
+ Phòng Quản lý Khoa học.
+ Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế.
+ Phòng Công tác sinh viên.
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.
+ Phòng Thanh tra - Pháp chế & Đảm bảo chất lượng.
+ Thư viện.
d. Các Khoa:
+ Khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ.
+ Khoa Khoa học xã hội và nhân văn.
+ Khoa Ngoại ngữ.
+ Khoa Sư phạm.
+ Khoa Lý luận cơ bản
+ Khoa Nghệ thuật.
+ Khoa Du lịch.
e. Các Trung tâm, cơ sở phục vụ đào tạo trực thuộc Trường:
+ Trung tâm Giáo dục quốc phòng.
+ Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học.
+ Trung tâm Bồi dưỡng  và Giáo dục thường xuyên.
+ Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo và Khởi nghiệp
+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp.
+ Trung tâm Công nghệ thông tin và mỹ thuật ứng dụng.
f. Các Hội đồng tư vấn
+ Hội đồng Khoa học và đào tạo.
+ Các Hội đồng khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TT

 HỌ TÊN

EMAIL

CHỨC VỤ

BAN GIÁM HIỆU

1

Bà Lê Thị Mỹ Bình

LeThiMyBinh@ukh.edu.vn

Hiệu trưởng

2

Ông Chu Đình Lộc

ChuDinhLoc@ukh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng (PGS)

3

Bà Lê Thị Phương Ngọc

LeThiPhuongNgoc@ukh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng (PGS)

4

Ông Phan Phiến

PhanPhien@ukh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

5

Ông Lê Văn Thành

LeVanThanh@ukh.edu.vn

Trưởng phòng

6

Bà Trần Thị Thanh Nga

TranThiThanhNga@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

7

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

NguyenThiKimHoa78@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

8

Ông Phạm Hoàng Đức

PhamHoangDuc@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

9

Bà Võ Thị Như Ý

 vothinhuy@ukh.edu.vn

Kế toán trưởng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ

10

Ông Trần Viết Thiện

tranvietthien@ukh.edu.vn

Trưởng phòng

11

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền

NguyenThiMinhHuyen@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

  ông Bùi Văn Nguyên  BuiVanNguyen@ukh.edu.vn  Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

12

Ông Phan Quốc Thông

PhanQuocThong@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & HỢP TÁC QUỐC TẾ

13

Ông Huỳnh Kim Bảo

HuynhKimBao@ukh.edu.vn

Phụ trách phòng

14

Ông Lê Minh Phong

leminhphong@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

15

Ông Nguyễn Đăng Đức

NguyenDangDuc@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

16

Ông Lê Công Pha

LeCongPha@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

17

Ông Bùi Thanh Long

BuiThanhLong@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

18

Bà Vũ Thị Thu Hương

VuThiThuHuong@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng

PHONG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ VÀ DỰ ÁN

19

Ông Nguyễn Tấn Phúc

NguyenTanPhuc@ukh.edu.vn

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

KHOA DU LỊCH

20

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm

NguyenThiHongCam@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa - Phụ Trách Khoa

21

Bà Đậu Minh Đức

DauMinhDuc@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN

22

Bà Trần Thị Yên Ninh

TranThiYenNinh@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa - Phụ Trách Khoa 

 

KHOA NGOẠI NGỮ

23

Bà Trần Đăng Khánh Linh

TranDangKhanhLinh@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa -  Phụ trách Khoa

24

Bà Đỗ Thị Thu Huế

DoThiThuHue@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

25

Bà Võ Tú Phương

VoTuPhuong@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

KHOA NGHỆ THUẬT

26

Ông Nguyễn Văn Tú

NguyenVanTu@ukh.edu.vn

Phụ trách Khoa, Tổ phó Phụ trách tổ Mỹ thuật

27

Ông Hoàng Minh Tuấn

HoangMinhTuan@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

KHOA SƯ PHẠM

28

Bà Thái Thị Phương Thảo

ThaiThiPhuongThao@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa - Phụ Trách Khoa

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

29

Ông Lê Công Hoan

LeCongHoan@ukh.edu.vn

Trưởng Khoa

 

 

 

 

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

30

Chu Thị Lộc An

chuthilocan@ukh.edu.vn

Phụ trách Khoa

31

Ông Phạm Hữu Khá

PhamHuuKha@ukh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

32

Ông Huỳnh Ngọc Phương

HuynhNgocPhuong@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc - Phụ trách

33

Bà Hà Thị Thu Lan

HaThiThuLan@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc

34

Bà Bùi Hồng Chuyên

BuiHongChuyen@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

35

Bà Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên

DoanHuynhCamDuyen@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc - Phụ trách

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

36

Ông Nguyễn Nam Phú

NguyenNamPhu@ukh.edu.vn

Giám đốc

37

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Kỷ

NguyenPhuocVinhKy@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & TIN HỌC

38

Ông Lê Trung

LeTrung@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc - Phụ trách

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

39

Ông Phan Đức Ngại

PhanDucNgai@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc - Phụ trách

THƯ VIỆN

40

Bà Huỳnh Thị Thu Thảo

HuynhThiThuThao@ukh.edu.vn

Giám đốc

41

Bà Dương Hữu Kim Dung Đài

DuongH.KimDai@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc

--- END ---

 
Bài viết liên quan
Tổng quan