Tổ chức và nhân sự
18/01/2017 03:57   truongdinhduc    998 lần

Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Khánh Hòa.

1. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:
a. Hội đồng trường.
b. Lãnh đạo Trường: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
c. Các phòng, ban chức năng:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính.
+ Phòng Quản trị thiết bị và Dự án.
+ Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
+ Phòng Quản lý Khoa học.
+ Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế.
+ Phòng Công tác sinh viên.
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.
+ Phòng Thanh tra - Pháp chế & Đảm bảo chất lượng giáo dục.
+ Thư viện.
d. Các Khoa:
+ Khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ.
+ Khoa Khoa học xã hội và nhân văn.
+ Khoa Ngoại ngữ.
+ Khoa Sư phạm.
+ Khoa Lý luận cơ bản
+ Khoa Quản lý văn hóa và giáo dục.
+ Khoa Nghệ thuật.
+ Khoa Du lịch.
e. Các Trung tâm, cơ sở phục vụ đào tạo trực thuộc Trường:
+ Trung tâm Giáo dục quốc phòng.
+ Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học.
+ Trung tâm Đào tạo & Cung ứng dịch vụ Du lịch - Nghệ thuật.
+ Trung tâm Bồi dưỡng  và Giáo dục thường xuyên.
+ Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường.
+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp.
+ Trung tâm Công nghệ thông tin và mỹ thuật ứng dụng.
f. Các Hội đồng tư vấn
+ Hội đồng Khoa học và đào tạo.
+ Các Hội đồng khác.

 
    
Hiện có: 30   Khách