Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/10/2017 08:19        

Quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Số: 1245 /QĐ-ĐHKH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 28 tháng 12 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng văn bằng chứng chỉ trường Đại học Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 14/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 07/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc cử cán bộ làm công tác quản lý phôi văn bằng chứng chỉ;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Khánh Hoà.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra - Pháp chế, Các trung tâm trong trường, cùng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (đã ký)

                                                                                          Lê Thị Mỹ Bình

Tải tệp đính kèm.

 
Tổng quan