Sinh học ứng dụng - 7420203
17/06/2017 00:00   truongdinhduc    560 lần

SINH HỌC ỨNG DỤNG

Mã ngành: 7420203

Chương trình ngành Sinh học ứng dụng đào tạo ra các cử nhân Sinh học ứng dụng có kiến thức về sinh học cơ bản, sinh lý học động thực vật, kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật, kỹ thuật ly trích và phân tích các hợp chất hữu cơ, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong đời sống, vi sinh học tế bào, sinh học phân tử, hóa học và sinh hóa… đáp ứng cho các lĩnh vực ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao..
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Hiện nay, với ngành sinh học ứng dụng được đánh giá là thiếu nguồn nhân lực sẽ là cơ hội tốt để các em có thể xin được việc làm thuận lợi sau khi tốt nghiệp ra trường.
  • Sinh viên có năng lực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực nghiên cứu khoa học và học lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Trang bị kiến thức về các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, các khái niệm cơ bản về sinh học, hóa học và sinh hóa giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan đến cây trồng.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao bao gồm kỹ thuật trồng; chăm sóc; biết nhận diện, phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại hại cây trồng; quản lý dinh dưỡng; điều khiển ra hoa và bảo quản sau thu hoạch.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng trong các trường, viện, sở ban ngành, trung tâm, phòng, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, công ty,…liên quan đến Sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.
  • Tự mở trang trại và làm chủ doanh nghiệp về nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao.
  • Có cơ hội giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trong nước và quốc tế. 
  • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực Sinh học ứng dụng trong các trường, viện, sở ban ngành, trung tâm, phòng, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, công ty,…liên quan đến Sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.
Sinh học


 
    
Hiện có: 15   Khách