Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/10/2018 00:00        

Ban hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Trường Đại học Khánh Hòa chính thức ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế Iso 9001:2015 vào tất cả các lĩnh vực công tác kể từ ngày 03/10/2018

Xem chi tiết Quyết định ban hành và Danh mục các quy trình tại đây

A. Các quy trình hệ thống

1. Quy trình chất lượng (Sổ tay chất lượng)

2. Quy trình xem xét của Lãnh đạo

3. Quy trình đánh giá nội bộ

4. Quy trình khắc phục - nhận diện rủi ro

5. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

B. Các phụ lục kèm theo Quy trình chất lượng

Bối cảnh của tổ chức

Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

Sơ đồ tổ chức nhà trường

Mối quan hệ tương tác các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng

C. Quy trình công tác chuyên môn nghiệp vụ được cung cấp theo Bộ tiêu chuẩn Iso của các đơn vị

 
Tổng quan