Hành chính
Quy chế, quy định Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Trình tự xử lý các văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, theo đúng trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường
Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà trường

Báo cáo hàng tháng của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

Quy trình này nhằm tổng hợp thông tin và báo cáo với lãnh đạo nhà trường về tình hình hoạt động (theo định kỳ) phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của BGH.
Xây dựng và ban hành thống nhất kế hoạch năm học của các đơn vị trong toàn trường
Quy định trình tự, nội dung thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, văn bản trình ký của các đơn vị trong Trường, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và thuận lợi.
Nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các văn bản trong Trường được phát hành ra bên ngoài, đảm bảo về thể thức, nội dung, thẩm quyền văn bản.
Hướng dẫn này xây dựng và thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao của tổ văn phòng nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà trường.
Quy trình này được biên soạn nhằm đảm bảo sự thống nhất về thủ tục tiếp nhận, xử lý, phân phối văn bản đến, ban hành văn bản đi tại trường
alt
    
Hiện có: 65   Khách