Hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 2018

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Trình tự xử lý các văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, theo đúng trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường
Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà trường

Báo cáo hàng tháng của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

Quy trình này nhằm tổng hợp thông tin và báo cáo với lãnh đạo nhà trường về tình hình hoạt động (theo định kỳ) phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của BGH.
Xây dựng và ban hành thống nhất kế hoạch năm học của các đơn vị trong toàn trường
Quy định trình tự, nội dung thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, văn bản trình ký của các đơn vị trong Trường, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và thuận lợi.
alt
    
Hiện có: 13   Khách