Hành chính
Kế hoạch tuyên truyền CCHC Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ban hành theo quyết định số 84/QĐ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 2018

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

alt
    
Hiện có: 70   Khách