Bộ phận một cửa

Bộ phận hành chính một cửa

QT10 - Tìm kiếm và xử lý văn bản đến
(31/10/2017)

Trình tự xử lý các văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, theo đúng trách nhiệm...

QT09 - Tổ chức hội nghị
(31/10/2017)

Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà...

QT07 - Báo cáo tình hình hoạt động tháng
(31/10/2017)

Báo cáo hàng tháng của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

QT06 - Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường
(31/10/2017)

Quy trình này nhằm tổng hợp thông tin và báo cáo với lãnh đạo nhà trường về tình...

QT05 - Xây dựng kế hoạch năm học
(31/10/2017)

Xây dựng và ban hành thống nhất kế hoạch năm học của các đơn vị trong toàn trườ...

QT08 - Trình ký văn bản
(31/10/2017)

Quy định trình tự, nội dung thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, văn bản...

QT04 - Xử lý văn bản đi
(26/10/2017)

Nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các văn bản trong Trường được phát hành ra bên...

QT03 - Công tác Lễ tân và Hội nghị
(26/10/2017)

Hướng dẫn này xây dựng và thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao của tổ văn phòng...

QT02 - Công tác văn thư
(26/10/2017)

Quy trình này được biên soạn nhằm đảm bảo sự thống nhất về thủ tục tiếp nhận, xử...

QT01 - Công tác điều xe
(26/10/2017)

công việc này được thiết lập nhằm đảm bảo việc điều xe của Trường được thuận tiện,...

alt
    
Hiện có: 68   Khách