Quy chế, Quy định

Quy chế, Quy định

Quy định về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo quyết định số 84/QĐ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo quyết số 745/QĐ-ĐHKH-TCHC Ngày 26 tháng 09 năm 2017

Ban hành theo quyết định số 746/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 26 tháng 09 năm 2017

Ban hành theo quyết định số 774/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 26 tháng 09 năm 2017

alt
    
Hiện có: 83   Khách