Quy trình công tác
07/01/2019 09:39   khoakhxh    122 lần
Quy trình công tác theo tiêu chuẩn Iso 9001:2015 của Khoa KHXH&NV ban hành kèm theo QĐ số 975/QĐ-ĐHKH-TTPC&KĐCL ngày 03/10/2018.

Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

Quy trình công tác kèm biểu mẫu

Quy trình Phân công lao động QT.01/KHOA (Biểu mẫu dành cho Bộ môn)

Quy trình Theo dõi hoạt động giảng dạy QT.02/KHOA ( Biểu mẫu dành cho Giáo vụ Khoa)

 

 

 
    
Hiện có: 92   Khách