Chương trình Đào tạo
22/03/2017 10:16   khoakhxh    821 lần
 1. Bậc Đại học
  1. Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) [7310630A]
  2. Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) [7229030]
 2. Bậc Cao đẳng
  1. Sư phạm Ngữ văn [51140217]
  2. Sư phạm Lịch sử - Địa lý [51140218]
  3. Sư phạm Lịch sử (Lịch sử - Địa lý)
 
    
Hiện có: 100   Khách