Chương trình đào tạo
23/03/2017 10:01   truongdinhduc    1307 lần
 1. Bậc Đại học:
  1. Ngôn ngữ Anh [52220201]
 2. Bậc Cao đẳng:
  1. Sư phạm Tiếng Anh [51140231]
  2. Tiếng Anh [51220201]
  3. Tiếng Trung quốc (Trung - Anh) [51220204]
  4. Tiếng Pháp (Pháp - Anh) [51220203]
 
    
Hiện có: 34   Khách