Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017
21/12/2018 16:26   phongctsv    129 lần
Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Khánh Hòa xây dựng, triển khai kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017 và đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Dưới đây là các văn bản có liên quan:

Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH

Kế hoạch số 422/KH-ĐHKH-CTSV

Kết quả khảo sát: 752/BC-ĐHKH

 
    
Hiện có: 104   Khách