Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên năm học 2018 - 2019 (Cập nhật theo năm học)
02/04/2019 14:17   phongctsv    102 lần

TT

QUYẾT ĐỊNH SỐ

NGÀY

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

TẢI VỀ

1 631/QĐ-ĐHKH 22/8/2018  QĐ về việc giảm tiền trọ kí túc xá năm học 2017 - 2018 TẢI VỀ

2

996/QĐ-ĐHKH-CTSV

10/10/2018

QĐ cấp HBKKHT học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 cho SV...

TẢI VỀ

3

998/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 2,3)

TẢI VỀ

4

999/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện dân tộc thiểu số, mồ côi...

TẢI VỀ

 5 1000/QĐ-ĐHKH 10/10/2018  QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ

6

1108/QĐ-ĐHKH

14/11/2018

QĐ thu hồi chế độ bồi dưỡng nghề và trang bị trang phục học tập...

TẢI VỀ

7

1141/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ thực hiện chính sách nội trú cho HSSV...

TẢI VỀ

8  1142/QĐ-ĐHKH 29/11/2018  QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019 TẢI VỀ

9

1143/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo năm 2018

TẢI VỀ

10

1144/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội cho HSSV diện mồ côi năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

11

1145/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 1)

TẢI VỀ

12  82/QĐ-ĐHKH 22/01/2019  QĐ điều chỉnh mức miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ
13  245/QĐ-ĐHKH 01/4/2019  QĐ về việc miễn giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ 


 
    
Hiện có: 92   Khách