Dự thảo Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) bậc Đại học

13/08/2019 09:46   phongdt    36 lần

 Công bố dự thảo Chuẩn đầu ra trên website theo Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

 
    
Hiện có: 88   Khách