Văn bản Phòng TTPC&KĐCL
06/12/2019 16:37   phongthanhtra    217 lần
SỐ KÝ HIỆU
 VĂN BẢN 
TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY
BAN HÀNH
1038/BC-ĐHKH   Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019
(Phụ lục)
03/12/2019 
1037/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng quý IV năm
2019 (Phụ lục)
03/12/2019 
1030/BC-ĐHKH Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học 
2018 - 2019 
29/11/2019
 995/BC-ĐHKH Báo cáo kết quả triển khai thực hiện QĐ số 861/QĐ-TTg ngày 
11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án "Tuyên 
truyền PBGDPL về PCTN giai đoạn 2019 - 2021" của trường Đại
học Khánh Hòa 
22/11/2019 
 977/KH-ĐHKH Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020"
của trường Đại học Khánh Hòa 
15/11/2019 
 968/KH-ĐHKH  Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và
phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020
13/11/2019 
 959/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo về việc lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng 
dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2019 - 2020
Phiếu khảo sát
Danh mục đường link khảo sát
 07/11/2019
 958/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của
giảng viên năm học 2019 - 2020
 07/11/2019
 949/TB-ĐHKH Thông báo v/v phân công nhiệm vụ quản lý Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
01/11/2019 
 867/KH-ĐHKH Thông báo Kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy và đánh giá 
thường xuyên của giảng viên năm học 2019 - 2020 
14/10/2019 
 856/KH-ĐHKH Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 - 2020   11/10/2019
 848/KH-ĐHKH  Kê hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
của trường Đại học Khánh Hòa
08/10/2019 
 847/BC-ĐHKH Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của trường Đại học Khánh Hòa 
 08/10/2019
 846/BC-ĐHKH Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
của trường Đại học Khánh Hòa 
 08/10/2019
 842/KH-ĐHKH Kế hoạch Thanh tra năm học 2019 - 2020   08/10/2019
759/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy,
đánh giá thường xuyên của giảng viên học kỳ 2 năm học 2018-2019
 10/9/2019
 720/KL-ĐHKH Kết luận thanh tra v/v thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý
bài thi, điểm thi kết thúc học phần và chấm khóa luận tốt nghiệp
năm học 2018 - 2019 tại một số khoa thuộc trường Đại học Khánh 
Hòa 
10/9/2019 
 714/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu
năm 2019 (Phụ lục)
 10/9/2019
 713/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng Quý III 
năm 2019 (Phụ lục)
10/9/2019 
679/KH-ĐHKH  Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020  23/8/2019 
577/KH-ĐHKH  Kế hoạch công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020  22/8/2019
662/TB-ĐHKH Thông báo v/v điều chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 
 16/8/2019
661/BC-ĐHKH Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019   16/8/2019
660/KH-ĐHKH Kế hoạch triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật tại trường
Đại học Khánh Hòa năm 2019
16/8/2019 
659/TB-ĐHKH  Thông báo v/v hướng dẫn triển khai xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu
chính trong các hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác
bảo đảm chất lượng giáo dục 
 16/8/2019
646/BC-ĐHKH Báo cáo công tác thanh tra năm học 2018 - 2019   13/8/2019
645/KH-ĐHKH Kế hoạch phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
năm 2019 
13/8/2019 
640/BC-ĐHKH Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019   08/8/2019
623/KH-ĐHKH Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính 
trong các hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác bảo
đảm chất lượng giáo dục 
 19/7/2019
461/QĐ-ĐHKH Quyết định v/v ban hành Quy định công tác bảo đảm chất lượng giáo
dục của Trường Đại học Khánh Hòa 
 19/7/2019
622/BC-ĐHKH Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, tiếp
nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng
và công dân phản ánh trong 6 tháng đầu năm 2019 của trường Đại 
học Khánh Hòa 
 18/7/2019
548/BC-ĐHKH Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng Quý II năm 2019  10/6/2019 
547/BC-ĐHKH Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu
năm 2019
10/6/2019 
 536/KL-ĐHKH Kết luận v/v thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và 
thực hiện quy chế dân chủ tại một số đơn vị trực thuộc Trường 
03/6/2019 
473/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
của trường Đại học Khánh Hòa
 20/5/2019
429/ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 V/v báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị
số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kỷ luật công chức,
viên chức năm 2018
13/5/2019 
309/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 19/4/2019 
292/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
Thông báo v/v lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng dạy
của giảng viên
Phiếu khảo sát
Danh mục đường link khảo sát
 17/4/2019
 224/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu
nại, tố cáo
 27/3/2019
 221/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế công khai năm học 
2018 - 2019 
26/3/2019 
198/TB-ĐHKH  Thông báo kết luận cuộc họp rà soát công tác tự đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo và chất lượng cơ sở giáo dục
21/3/2019 
 178/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh
giá thường xuyên của giảng viên học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 
 15/3/2019
 161/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng quý I năm 2019 11/3/2019 
 145/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
05/3/2019 
 112/BC-ĐHKH
-ĐBCL
Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ I -
năm học 2018 - 2019 
22/02/2019 
 

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 27   Khách