Biểu 18C: Công khai môn học các học phần tổ chức đào tạo trong năm học 2018 - 2019
26/06/2018 00:00   phongthanhtra    99 lần

I/ Khoa Du lịch:

1/ Cao đẳng Địa lý học K42

2/ Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

3/ Cao đẳng Quản trị kinh doanh Nhà hàng - khách sạn

4/ Cao đẳng Việt Nam học (HDDL)

5/ Đại học Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

6/ Đại học Việt Nam học (HDDL)

II/ Khoa KH Tự nhiên & Công nghê

1/ Toán - tin

2/ Hóa - Sinh

III/ Khoa KH Xã hội & Nhân văn

1/ Cao đẳng SP Địa lý

2/ Cao đẳng SP Ngữ văn

3/ Đại học Việt Nam học (VHDL)

IV/ Khoa Sư phạm

1/ Cao đẳng Giáo dục tiểu học

2/ Đại học SP Ngữ văn

3/ Đại học SP Toán học

4/ Đại học SP Vật lý

V/ Khoa Ngoại ngữ

1/ Tiếng Anh

2/ Tiếng Trung

VI/ Khoa Nghệ thuật

1/ Hệ Cao đẳng

2/ Hệ sơ trung

VII/ Khoa Quản lý - Văn hóa - Giáo dục

VIII/ Khoa Lý luận cơ bản

1/ Tâm lý giáo dục

2/ Giáo dục chính trị

IX/ Trung tâm CNTT & MTUD

X/ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

XI/ Trung tâm Giáo dục quốc phòng

 
    
Hiện có: 22   Khách