Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  07/01/2019 10:24        

Quy trình ISO

Mục tiêu chất lượng

Quy trình Quản lý văn bản đi - đến

Quy trình Lập lịch công tác tuần

Quy trình Công tác lễ tân phục vụ hội nghị

Quy trình Trình ký văn bản

Quy trình Giải quyết hồ sơ nghỉ phép (Mẫu Đơn xin nghỉ phép và Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương)

Quy trình Cử cán bộ đi học (Mẫu Đơn xin đi họcBáo cáo tình hình và kết quả công tác, học tập và Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo)

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên

Quy trình tuyển dụng nhân sự của trường (Mẫu Phiếu đánh giá tiết dạy)

Quy trình Xử lý kỷ luật cán bộ, nhân viên

Quy trình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng (Mẫu Bản đăng ký danh hiệu thi đua tập thể; Bản đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân; Danh sách đăng ký thi đua của phòng/khoa/trung tâm; Danh sách đăng ký thi đua của trường; Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của phòng/khoa/trung tâm; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng của Trường; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng của phòng/khoa/trung tâm; Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của đơn vị; Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của cá nhân; Báo cáo tóm tắt quá trình công tác; Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng)

Quy trình giải quyết hồ sơ xin nghỉ việc

Quy trình chuyển công tác (Mẫu Giấy đăng ký thuyên chuyển công tác)

Quy trình Thỉnh giảng (Quyết định ban hành Quy trình thỉnh giảng, Mẫu Kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng, Hợp đồng thỉnh giảng, Biên bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, Phiếu đề nghị mời giảng, Giấy xác nhận hoàn thành công việc theo hợp đồng).

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế