Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/12/2017 11:20        

Nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ email
 01  TS. Lê Văn Thành Trưởng phòng  levanthanh@ukh.edu.vn
 02 Th.S Trần Thị Thanh Nga  Phó Trưởng phòng  tranthithanhnga@ukh.edu.vn
 03 Th.S Trần Thị Trân Châu  GV kiêm nhiệm  tranthitranchau@ukh.edu.vn
 04 Nguyễn Trần Hạ Vy  GV kiêm nhiệm  nguyentranhavy@ukh.edu.vn
 05 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên nguyenthivananh76@ukh.edu.vn
 06  Nguyễn Thúc Khoa  Chuyên viên  nguyenthuckhoa@ukh.edu.vn
 07 Lê Thị Trang  Chuyên viên lethitrang@ukh.edu.vn
 08  Nguyễn Thị Việt An  Chuyên viên  nguyenthivietan@ukh.edu.vn
 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế