Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/10/2019 12:06        

1.Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên (Mã số quy trình: QT.01-CTSV)

Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên

 

- có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.01-CTSV)
- Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc.

 

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

 

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

- Tải mẫu đơn tại Website trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên).

BM.01-QT.01-CTSV

- Tải biểu mẫu

 

- Điền đầy đủ thông tin.

(Mẫu đơn xin mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên).

(Chuyển bước 2)

 

Bước 2

Tiếp nhận Đơn xin mượn tài liệu

Bộ phận Tiếp nhận

Xem xét, kiểm tra:

- Đơn xin mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên theo

1

- Trường hợp đơn chưa đầy đủ, chính xác: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để sinh viên bổ sung, hoàn thiện.

- Thẻ sinh viên.

- Trường hợp đơn hợp lệ: Tiếp nhận đơn chuyển lãnh đạo phòng ký duyệt.

- Phần mềm QLSV

(Chuyển bước 3)

 

Bước 3

Duyệt đơn

Lãnh đạo phòng

Ký duyệt đơn chuyển nhân viên phụ trách hồ sơ.

- Đơn xin mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên.

(Chuyển bước 4).

- Phần mềm QLSV

Bước 4

Bàn giao tài liệu

Nhân viên phụ trách hồ sơ

- Tra cứu hồ sơ, tìm tài liệu theo yêu cầu sinh viên.

- Phần mềm QLSV;

- Bàn giao tài liệu cho sinh viên theo yêu cầu.

- Tủ Lưu hồ sơ giấy;

- Sinh viên ký xác nhận vào sổ mượn/trả tài liệu ghi rõ thời gian mượn/trả.

- BM.02-QT.01-CTSV

 (Chuyển bước 5).

(Sổ lưu mượn/trả tài liệu)

Bước 5

Nhận lại hồ sơ

Nhân viên phụ trách  hồ sơ

-   Nhận lại tài liêu và trả vào hồ sơ sinh viên.

- Phần mềm QLSV;

Đúng thời hạn trả

-  Cho sinh viên ký xác nhận trả hồ sơ.

- Tủ Lưu hồ sơ giấy;

(Kết thúc quy trình).

- Sổ lưu mượn/trả tài liệu theo BM.02-QT.02-CTSV


* Hồ sơ được lưu tại phòng Công tác sinh viên, thời gian lưu 01 năm.
* Thành phần hồ sơ lưu:
- Đơn xin mượn tài liệu (theo biểu mẫu: BM.01-QT.01-CTSV)
- Sổ lưu mượn/trả tài liệu (theo biểu mẫu: BM.02-QT.01-CTSV)

 
Tổng quan