Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/10/2019 12:35        

2. Thủ tục xác nhận sinh viên (Mã số quy trình: QT.02-CTSV)

Thủ tục xác nhận sinh viên

- có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.02-CTSV)
- Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

- Tải mẫu đơn tại Website trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên) theo nhu cầu xác nhận.
- Các yêu cầu xác nhận lí lịch/ưu đãi GD/thi chứng chỉ tin học NN… (theo mẫu của các cơ quan liên quan)
(Chuyển bước 2).

+ BM.01a-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN tạm hoãn NVQS)
+ BM.02-QT.02.CTSV
(XN vay vốn tín dụng sinh viên)
+ BM.03-QT.02.CTSV
(XN giảm vé xe bus)
+ BM.04-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN sinh viên khác)
+ Mẫu của các đơn vị ngoài trường.

- Tải về

 

Bước 2

Tiếp nhận Đơn xin xác nhận

Bộ phận
Tiếp nhận/trả hồ sơ

Xem xét, kiểm tra đơn:
- Trường hợp đơn chưa đầy đủ, chính xác: nhân viên  tiếp nhận/ trả hồ sơ hướng dẫn để sinh viên hoàn thiện.
- Trường hợp đơn hợp lệ: Tiếp nhận đơn (ký nháy đã kiểm tra) chuyển lãnh đạo phòng ký Xác nhận. (đối với đơn xin XN tạm hoãn NVQS – Viết GCN tạm hoãn NVQS gửi kèm)
(chuyển bước 3).

- Đơn xin xác nhận đã hoàn thành theo mẫu
+ BM.01a-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN tạm hoãn NVQS)
+ BM.01b -QT.02.CTSV
- Sổ lưu GCN tạm hoãn NVQS
+ BM.02-QT.02.CTSV
(XN vay vốn tín dụng sinh viên)
+ BM.03-QT.02.CTSV
(XN giảm vé xe bus)
+ BM.04-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN sinh viên khác)
+ Mẫu khác theo yêu cầu các cơ quan liên quan.
- Thẻ sinh viên.
- Phần mềm QLSV.

1

Bước 3

Ký xác nhận

Lãnh đạo phòng

- Thừa lệnh Hiệu trưởng Ký xác nhận.(trường hợp đơn vượt thẩm quyền – ký nháy chuyển lãnh đạo trường ký xác nhận)
- Chuyển nhân viên phụ trách tiếp nhận/trả hồ sơ.
(Chuyển bước 4).

- Đơn xin xác nhận sinh viên theo yêu cầu đã được kiểm tra thông tin.
- Giấy CN tạm hoãn NVQS
+ BM.01a-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN tạm hoãn NVQS)
+ BM.02-QT.02.CTSV
( XN vay vốn tín dụng sinh viên)
+ BM.03-QT.02.CTSV
(XN giảm vé xe bus)
+ BM.04-QT.02.CTSV
(Đơn xin XN sinh viên khác)
+ Mẫu khác theo yêu cầu các cơ quan liên quan.
- Phần mềm QLSV

Bước 4

Đóng dấu cơ quan

Nhân viên phụ trách hồ sơ

- Chuyển phòng TCHC  đóng dấu. Và nhận lại bỏ vào hộp trả hồ sơ 
(Chuyển bước 5).

- Phần mềm QLSV;
- Các loại đơn đã được ký đóng dấu.
- Sổ lưu nhận/trả hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Nhân viên tiếp nhận/ trả hồ sơ

- Trả các loại Đơn/ GCN tạm hoãn NVQS  cho sinh viên.
- Sinh viên ký xác nhận vào sổ lưu.
(Kết thúc quy trình).

Sổ lưu GCN tạm hoãn NVQS - BM.01b -QT.02.CTSV
(Sổ lưu GCN tạm hoãn NVQS)
BM.05-QT.02.CTSV
(Sổ lưu nhận/trả hồ sơ)
- Phần mềm QLSV;

Đúng
thời hạn trả


* Thành phần hồ sơ lưu:
- Sổ lưu nhận/trả hồ sơ.
- Đơn/liên 2 (đối với xác nhận tạm hoãn NVQS).

 
Tổng quan