Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  01/10/2023 20:27        

Thủ tục Trả tài liệu (Mã số quy trình: QT.03-TV)

3.3. Thủ tục Trả tài liệu, có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-TV):

- Thời gian giải quyết: 05 phút;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 939/QĐ-ĐHKH ngày  20/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/

Kết quả

Thời gian

Ghi chú

Thư viện

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

- Bạn đọc xuất trình thẻ bạn đọc và tài liệu.

- CVPT: Kiểm tra thẻ bạn đọc, tiếp nhận tài liệu trả và đối khớp thông tin giữa thẻ bạn đọc với tài liệu trả; Nếu không khớp thì thông báo cho bạn đọc biết, quyết định việc trả tài liệu.

(Chuyển bước 2)

 

1 phút

 

Bước 2

Nhận tài liệu trả

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

Nếu bạn đọc đồng ý trả tài liệu thì:

- CVPT tiếp nhận tài liệu trả;

- Nhập từ lại cho tài liệu;

- Trả lại thẻ thư viện cho bạn đọc;

- Sắp xếp tài liệu vào kho.

Lưu ý:

- Trường hợp không sử dụng được phần mềm Kipos: sử dụng form trên excel để nhập tạm dữ liệu, sau đó nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm khi phần mềm hoạt động trở lại.

- Trường hợp mất điện: sử dụng giấy giao nhận tài liệu để xác nhận việc giao nhận tài liệu.

(Kết thúc quy trình)

Cập nhật thông tin trả tài liệu vào phần mềm Kipos

BM.01_QT.03_TV/

Giấy giao nhận tài liệu

4 phút

 

Hồ sơ được lưu trong Phần mềm Kipos, ghi lại lượt trả tài liệu của từng bạn đọc (gồm: thời gian trả, số lượng tên sách mỗi lần trả, …).

Thành phần hồ sơ lưu: Lưu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của phần mềm Kipos, Giấy giao nhận tài liệu (khi mất điện).

 
Tổng quan