Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 20:27        

Thủ tục Trả tài liệu (Mã số quy trình: QT.03-TV)

Thủ tục Trả tài liệu

- có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-TV)
- Thời gian giải quyết: 05 phút;
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (Phút)

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

- Bạn đọc xuất trình thẻ bạn đọc và tài liệu.
- CVPT: Kiểm tra thẻ bạn đọc, tiếp nhận tài liệu trả và đối khớp thông tin giữa thẻ bạn đọc với tài liệu trả; Nếu không khớp thì thông báo cho bạn đọc biết, quyết định việc trả tài liệu.
(Chuyển bước 2)

 

1 phút

Bước 2

Nhận tài liệu trả

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

Nếu bạn đọc đồng ý trả tài liệu thì:
- CVPT tiếp nhận tài liệu trả;
- Nhập từ lại cho tài liệu;
- Trả lại thẻ thư viện cho bạn đọc;
- Sắp xếp tài liệu vào kho.
Lưu ý:
- Trường hợp không sử dụng được phần mềm Kipos: sử dụng form trên excel để nhập tạm dữ liệu, sau đó nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm khi phần mềm hoạt động trở lại.
- Trường hợp mất điện: sử dụng giấy giao nhận tài liệu để xác nhận việc giao nhận tài liệu.
(Kết thúc quy trình)

Cập nhật thông tin trả tài liệu vào phần mềm Kipos
BM.01_QT.03_TV/
Giấy giao nhận tài liệu

4 phút


- Hồ sơ được lưu trong Phần mềm Kipos, ghi lại lượt trả tài liệu của từng bạn đọc (gồm: thời gian trả, số lượng tên sách mỗi lần trả, …).
- Thành phần hồ sơ lưu: Lưu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của phần mềm Kipos, Giấy giao nhận tài liệu (khi mất điện).
 

 
Tổng quan