Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 20:33        

Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu (Mã số quy trình: QT.04-TV)

Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.04-TV)
- Thời gian giải quyết: 03 ngày;
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

Chuyên viên phụ trách

CVPT tiếp nhận yêu cầu từ bạn đọc qua các hình thức: gặp trực tiếp, điện thoại, email, Website của Thư viện hoặc qua các kênh Facebook, Messenger, Zalo,…

(Chuyển bước 2)

Sổ theo dõi dịch vụ giải đáp thông tin theo yêu cầu;

 (BM.01_QT.04_TV)

5 phút

Bước 2

Phân tích, giải quyết yêu cầu

Chuyên viên phụ trách

CVPT phân tích yêu cầu, xác định thông tin liên quan và cập nhật vào sổ theo dõi.
Đối với yêu cầu giải đáp chuyên sâu, chuyển yêu cầu của bạn đọc đến bộ phận liên quan để phối hợp giải đáp và báo cáo Lãnh đạo Thư viện quyết định việc giải quyết.
(Chuyển bước 3)

Cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi dịch vụ giải đáp thông tin theo yêu cầu

5 phút

Bước 3

Giải đáp

Chuyên viên phụ trách

Đối với yêu cầu giải đáp đơn giản thì trả lời ngay (không quá 5 phút).
Đối yêu cầu giải đáp chuyên sâu, hẹn thời gian giải đáp (không quá 10 ngày)
(Kết thúc quy trình)

 Cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi dịch vụ giải đáp thông tin theo yêu cầu

3 ngày


Hồ sơ được lưu tại Bộ phận Dịch vụ của Thư viện, gồm Sổ theo dõi dịch vụ giải đáp thông tin theo yêu cầu, dữ liệu các email, nội dung trò chuyện trực tuyến qua các ứng dụng… xử lý công việc khi có yêu cầu.

 
Tổng quan