Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 20:58        

Thủ tục Xác minh, xác nhận chứng chỉ (Mã số quy trình: QT.04-TTNNTH)

Thủ tục Xác minh, xác nhận chứng chỉ

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.04-TTNNTH)
- Thời gian giải quyết: 1 ngày.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian

Bước 1

Tiếp nhận giấy đề nghị xác minh, xác nhận chứng chỉ

GVTT

GVTT tiếp nhận giấy đề nghị xác minh, xác nhận chứng chỉ
(Chuyển bước 2)

- BM.01_QT.04_TTNNTH/
Giấy đề nghị xác minh, xác nhận chứng chỉ

(Tải về)

 

Bước 2

Kiểm tra dữ liệu

GVTT, CVPT

CVPT, GVTT kiểm tra dữ liệu hồ sơ cấp chứng chỉ.
(Chuyển bước 3)

 

1 ngày

Bước 3

Trả lời đề nghị

GĐTT, GVTT, CVPT

Trình tự thực hiện
1. GVTT soạn thảo công văn trả lời hoặc Giấy xác nhận chứng chỉ, trình GĐTT ký.
2. GVTT gửi công văn trả lời hoặc Giấy xác nhận chứng chỉ đã được GĐTT ký.
3. GVTT tiếp nhận và tổ chức lưu trữ hồ sơ toàn bộ quy trình. (Kết thúc quy trình)

- BM.02_QT.04_TTNNTH/
Công văn trả lời xác minh chứng chỉ.
- BM.03_QT.04_TTNNTH/
Giấy xác nhận chứng chỉ

(Tải về)


- Sử dụng hệ thống E-Office để luân chuyển hồ sơ giữa các cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình.
- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, thời gian lưu dài hạn.
- Thành phần hồ sơ lưu:
1. Giấy đề nghị xác minh, xác nhận chứng chỉ
2. Công văn trả lời xác minh chứng chỉ đã cấp.
3. Giấy xác nhận chứng chỉ (trường hợp bị thất lạc).
 

 
Tổng quan