Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  31/10/2019 15:02        

Thủ tục giải quyết xin thôi học (Mã số quy trình: QT.05-CTSV)

Thủ tục giải quyết xin thôi học

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.05-CTSV)
- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

Tải mẫu đơn tại Website trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên), Điền đầy đủ thông tin và hoàn thành ký xác nhận theo đơn. (Chuyển bước 2)

BM.01-QT.05-CTSV

- Tải biểu mẫu

 

Bước 2

Tiếp nhận Đơn

Bộ phận
tiếp nhận/trả hồ sơ

Xem xét, kiểm tra đơn:
- Trường hợp đơn chưa đầy đủ, chính xác: nhân viên  tiếp nhận/ trả hồ sơ hướng dẫn để sinh viên bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp đơn hợp lệ: Tiếp nhận đơn (ký nháy đã kiểm tra) chuyển lãnh đạo phòng ký Xác nhận
(chuyển bước 3).

- Đơn xin Thôi học theo BM.01-QT.05-CTSV.
- Thẻ sinh viên.
- Phần mềm QLSV

1

Bước 3

Ký xác nhận

Lãnh đạo Phòng CTSV

- Ký xác nhận vào đơn
- Dự thảo quyết định cho sinh viên thôi học.
- Chuyển nhân viên phụ trách trình  Lãnh đạo trường xét duyệt
(chuyển bước 4).

- Đơn xin thôi học đầy đủ xác nhận.
- Phần mềm QLSV
- Dự thảo QĐ cho sinh viên thôi học
BM.02-QT.05-CTSV

Bước 4

Xét duyệt/ ra QĐ

Lãnh đạo trường

Xét duyệt/ Ký Quyết định cho sinh viên thôi học (nếu đồng ý).

QĐ cho sinh viên thôi học (đã ký)

Bước 5

Hoàn thành

Nhân viên phụ trách hồ sơ

- Giao Quyết định cho sinh viên, thu lại thẻ sinh viên.
- Gửi QĐ đến các đơn vị liên quan, gia đình, địa phương của sinh viên
- Lưu hồ sơ, cập nhật tình trạng sinh viên vào phần mềm QLSV.

- QĐ cho sinh viên thôi học
- Sổ lưu nhận/trả hồ sơ BM.03-QT.05-CTSV; Phần mềm QLSV;

Sau khi có QĐ


* Thành phần hồ sơ lưu:
   - QĐ cho sinh viên thôi học. BM.02-QT.05-CTSV
   - Lưu đơn BM.01-QT.05-CTSV
   - Sổ lưu BM.03-QT.05-CTSV và cập nhật phần mềm
 

 
Công Tác Sinh Viên