Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  01/10/2023 09:27        

Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-CTSV
2. Thủ tục xác nhận sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-CTSV
 + Đăng ký online
3. Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng
- Mức độ Mã số quy trình: QT.03-CTSV
 + Đăng ký online
4. Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-CTSV
5. Thủ tục giải quyết đề nghị thôi học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.05-CTSV


II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-ĐT
2. Thủ tục xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp 

- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-ĐT

3. Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-ĐT
4. Thủ tục Nghỉ học tạm thời theo yêu cầu
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-ĐT
5. Thủ tục Nhập học lại
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-ĐT
6. Thủ tục đề nghị chuyển trường
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.06-ĐT
7. Thủ tục Giải quyết khiếu nại của SV, cá nhân liên hệ công việc
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.07-ĐT ( gửi ý kiến )
8 . Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.08-ĐT


III. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-TV
2. Thủ tục Mượn tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TV
3. Thủ tục Trả tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.03-TV


IV. LĨNH VỰC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

1. Đăng ký lớp học phần
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-NNTH
2. Thủ tục Xác nhận thông tin theo yêu cầu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-NNTH

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1. Đăng ký tự chọn học phần Giáo dục Thể chất
- Mức độ Mã số quy trình: QT.01-TTGDTC  + [ Đăng ký online ]
2. Xác nhận kết quả học phần Giáo dục thể chất
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-TTGDTC

 

VI. LĨNH VỰC KHẢO THÍ

1. Đề nghị hoãn thi kết thúc học phần
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-KT
2. Đề nghị phúc tra điểm thi kết thúc học phần
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-KT

 

VII. LĨNH VỰC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Đăng ký lớp bồi dưỡng ngắn hạn
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-TX ( Đăng ký online 
2. Xác nhận thông tin theo yêu cầu
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-TX ( Đăng ký online 

 

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên