Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  29/01/2023 00:00        

Quy trình công tác phòng Công tác Sinh viên

MÃ QUY TRÌNH

KÝ HIỆU

TÊN QUY TRÌNH

LINK

00

00. DMQT

DANH MỤC QUY TRÌNH

XEM

01

01.CNNV

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

XEM

02

02.SĐTC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

XEM

 

02.01 MTCVTP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG - NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC

XEM

 

02.02 MTCVPTP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  - TRƯƠNG VĂN PHƯỢNG

XEM

 

02.03 MTCVPTP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  - LÊ CÔNG PHA

XEM

 

02.04 MTCV (TT)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN - VÕ THỊ THUỲ LAM (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN - QLHC)

XEM

 

02.05 MTCV 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN - NGUYỄN THỊ HƯỜNG

XEM

 

02.06 MTCV 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN - TRẦN KIM TUYỀN

XEM

 

02.07 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ - CHU THỊ CÚC

XEM

 

02.08 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ - HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

XEM

 

02.09 MTCV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN - TRỊNH HỒNG PHƯỢNG

XEM

 

02.10 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN - LÊ VĂN ĐỘNG

XEM

 

02.11 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN - LÊ THỊ BỀN

XEM

 

02.12 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN - LÊ HỮU TRƯỜNG

XEM

 

02.13 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN - PHẠM ĐỨC THANH

XEM

 

02.14 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN - LÊ DOÃN BẢO

XEM

 

02.15 MTNV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ -CS2

XEM

04

04.RR-CH

PHÂN TÍCH RỦI RO, CƠ HỘI

XEM

QT01

QT.01 TNSVNH

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SINH VIÊN NHẬP HỌC

XEM

QT02

QT.02 CTCN-CVHT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP

XEM

QT03

QT.03. MGHP

QUY TRÌNH XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

XEM

QT04

QT.04 KLSV

QUY TRÌNH KỶ LUẬT SINH VIÊN

XEM

QT05

QT.05 SVTH

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO SINH VIÊN THÔI HỌC

XEM

QT06

QT.06 SVNT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ

XEM

QT07

QT.07 SV NgT

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

XEM

QT08

QT.08 HBKKHT

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

XEM

QT09

QT.09 ĐGRL

QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

XEM

QT10

QT.10 KNPVCĐ

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH KẾT NỐI PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

XEM

QT11

QT.11 TVHTSV

QUY TRÌNH TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN

XEM

 

 
Công Tác Sinh Viên