Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:16        

Thủ tục Giải quyết đơn từ, khiếu nại của SV, cá nhân liên hệ công việc

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT)

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Chuyển gửi yêu cầu

Sinh viên, cá nhân liên hệ

SV hoặc cá nhân trực tiếp gửi yêu cầu của mình tới CV phụ trách qua các hình thức: gửi đơn trực tiếp, nói trực tiếp, điện thoại, email…

Đơn từ của SV, cá nhân

 

Bước 2

Tiếp nhận & xử lý yêu cầu

CV phụ trách

- CV phụ trách tiếp nhận yêu cầu từ SV, cá nhân liên hệ công việc
- Trả lời ngay cho SV trong phạm vị quyền hạn được giải quyết.
- Xem xét đơn từ, khiếu nại trình Trưởng phòng xử lý trong trường hợp vượt qua thẩm quyền quy định

- Đơn từ của SV, cá nhân
- Sổ theo dõi dịch vụ giải đáp thông tin theo yêu cầu (trường hợp cần phải lưu trữ những thông tin và yêu cầu quan trọng)

1

Bước 3

Xem xét, giải quyết yêu cầu

Trưởng phòng

- Xem xét giải quyết đơn từ, khiếu nại của SV, cá nhân được trình lên từ CV phụ trách. Chuyển trả lại CV để thông báo kết quả cho SV.
- Trường hợp cần phải báo cáo lãnh đạo Trường (BGH) thì chuyển trình BGH xem xét.

Đơn từ của SV, cá nhân đã được xử lý

2

Bước 4

Phản hồi kết quả

CV phụ trách

Sau khi BGH đã giải quyết các trường hợp đơn từ (nếu có), CV thông báo cho SV được biết để tới phòng nhận kết quả & sao lưu đơn

Đơn từ của SV, cá nhân đã được xử lý

2

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 03 năm.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Đơn từ, khiếu nại của sinh viên

 
Công Tác Sinh Viên