Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:32        

Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.01-TTGDQP)

- Thời gian giải quyết: theo đề cương chi tiết /chương trình môn học, kết thúc trong một học kỳ.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Thông báo mở lớp

GĐTT
CVPT

- Chuyên viên phụ trách (CVPT) lập thông báo mở lớp, thời khóa biểu dự kiến trình GĐTT ký duyệt.
-GĐTT ký duyệt thông báo mở lớp, thời khóa biểu dự kiến.
- CVPT triển khai thông báo, thời khóa biểu dự kiến về khoa, website.
(Chuyển bước 2)

Thông báo mở lớp;
- BM.01_QT.01_TTGDQP/ Thời khóa biểu dự kiến.

Thông báo mở lớp

Bước 2

Sinh viên đăng ký

Sinh viên, CVPT

- Sinh viên đăng ký lớp tự chọn GDTC như sau:
+ Đối với sinh viên mới nhập học: đăng ký môn học tự chọn trên trang Website: https://www.ttgdtcqp.com/
+ Đối với sinh viên đăng ký học lại ghép lớp thì làm đơn đăng ký học lại theo mẫu và đăng ký trực tiếp với CVPT.
(Chuyển bước 3)

Thông báo mở lớp;
Danh sách lớp.
Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký học lại ghép lớp tại https://www.ttgdtcqp.com/Home/BaiViet/31052019203150707 Mẫu số 8.

Sinh viên đăng ký

Bước 3

Công bố lớp

CVPT

- CVPT tổng hợp danh sách các lớp.
- CVPT thông báo thời khóa biểu chính thức và thời gian bắt đầu học về khoa, website.
(Kết thúc quy trình)

- BM.02_QT.01_TTGDQP/ Sổ theo dõi chuyên cần.

Công bố lớp

- Sử dụng hệ thống E-Office để luân chuyển hồ sơ giữa các cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình.

- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; trong các túi hồ sơ, có ghi đầy đủ thông tin trên túi đựng hồ sơ để thuận tiện cho việc tìm kiếm hồ sơ. Sau khi khóa học tốt nghiệp, đơn vị tổ chức lập biên bản hủy hồ sơ.

Thành phần hồ sơ lưu:

1. Thông báo mở lớp;

2. Thời khóa biểu;

3. Sổ theo dõi chuyên cần;

 
Công Tác Sinh Viên