Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:39        

Thủ tục Cấp phát chứng chỉ GDTC, GDQP&AN

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.02-TTGDQP).

- Thời gian giải quyết: 05 phút (vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần).

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Nhận thông tin sinh viên

Chuyên viên phụ trách

Sinh viên trình giấy tờ tùy thân cho CVPT phát chứng chỉ.
(Chuyển bước 2)

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên

05 phút

Bước 2

Kiểm tra thông tin sinh viên

Chuyên viên phụ trách

CVPT kiểm tra thông tin chứng chỉ sinh viên.
(Chuyển bước 3)

BM.01/QT.02/TTDGQP Sổ cấp phát chứng chỉ

Bước 3

Phát chứng chỉ cho sinh viên

Chuyên viên phụ trách, Sinh viên

Sinh viên kiểm tra thông tin trong chứng chỉ, nếu đúng thì ký nhận vào sổ gốc cấp chứng chỉ rồi nhận chứng chỉ ngay.
(Kết thúc quy trình)

BM.01/QT.02/TTDGQP Sổ cấp phát chứng chỉ

- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm GDQP. Thời gian lưu: Vĩnh viễn.

Thành phần hồ sơ lưu:

1. Sổ cấp phát chứng chỉ.

 
Công Tác Sinh Viên