Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:43        

Thủ tục Giải quyết những ý kiến thắc mắc

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-TTGDQP)

- Thời gian giải quyết: 01 ngày.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

CVPT, SV

- Sinh viên tải mẫu đơn, điền thông tin, gửi cho CVPT theo hình thức trực tiếp hoặc qua Email: ttgdqpsv@ukh.edu.vn
- CVPT tiếp nhận yêu cầu trực tiếp từ sinh viên.
(Chuyển bước 2)

- BM.01/QT.03/TTDGQP
Xác nhận hoàn thành chương trình học.
- BM.02/QT.03/TTDGQP
Xác nhận trùng lịch học.
-BM.03/QT.03/TTDGQP Đơn xin hoãn học;
- BM.04/QT.03/TTDGQP
Đơn xin hoãn thi;
- BM.05/QT.03/TTDGQP Đơn xin miễn thi thực hành;
- BM.06/QT.03/TTDGQP Đơn xin đổi lịch thi.
- BM.07/QT.03/TTDGQP Đơn xin nghỉ học.
( Sinh viên tải mẫu đơn tại https://www.ttgdtcqp.com/ Home/BaiViet/31052019203150707 )
- Minh chứng đính kèm.
- Các yêu cầu khác SV liên hệ trực tiếp.

Giờ hành chính

Bước 2

Kiểm tra thông tin

Giáo vụ TT, Chuyên viên phụ trách

Chuyên viên phụ trách kiểm tra thông tin.
(Chuyển bước 3)

 

01 ngày

Bước 3

Giải đáp yêu cầu

Giám đốc TT, Chuyên viên phụ trách

Yêu cầu đơn giản thì Giáo vụ TT giải đáp trực tiếp, những yêu cầu khác thì thực hiện theo trình tự:
1. Giáo vụ TT soạn thảo công văn giải đáp trình Giám đốc TT ký.
2. Giáo vụ TT gửi công văn giải đáp.
3. Chuyên viên PT cập nhật, chỉnh sửa nếu có nhầm lẫn.
4. Giáo vụ TT tiếp nhận và tổ chức lưu trữ hồ sơ toàn bộ quy trình.
(Kết thúc quy trình)

Trung tâm giải đáp yêu cầu trực tiếp vào đơn của SV.

- Sử dụng hệ thống E-Office để luân chuyển hồ sơ giữa các cá nhân trong qua trình thực hiện quy trình.

- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm GDQP.

Thành phần hồ sơ lưu:

1. Xác nhận hoàn thành chương trình học;

2. Xác nhận trùng lịch học;

3. Đơn xin hoãn học;

4. Đơn xin hoãn thi;

5. Đơn xin miễn thi thực hành;

6. Đơn xin đổi lịch thi;

7. Đơn xin nghỉ học;

8. Minh chứng đính kèm (nếu có).

 
Công Tác Sinh Viên