Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/11/2022 00:00        

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030

Link: https://drive.google.com/file/d/1pztI8IZmoZOtANd2cyO59moUfGBW5PiM/view?usp=sharing

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị