Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  15/11/2022 09:46        

Thông tin về tình hình hiện đại hóa hành chính

Các văn bản của tỉnh

TT

Số kí hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Xem

1

16-NQ/TU

19/10/2021

Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Xem

2

3717/KH-UBND

26/4/2022

Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

xem

3

4263/KH-UBND

13/05/2022

Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

xem

4

1733/BC-BCĐCĐS

24/06/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (tháng 6/2022)

xem

5

1976/BC-BCĐCĐS

19/07/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

xem

6

2433/BC-BCĐCĐS

25/08/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (tháng 8/2022)

xem

7

2774/BC-BCĐCĐS

23/09/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (tháng 9/2022)

xem

8

3166/BC-BCĐCĐS

25/10/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (tháng 10/2022)

xem

9

3623/BC-BCĐCĐS

25/11/2022

Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (tháng 11/2022)

xem

10

11476/UBND

22/11/2022

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Xem

 

Các văn bản của Trường Đại học Khánh Hoà

TT

Số kí hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Xem

1

243/KH-ĐHKH

14/04/2022

Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của Trường Đại học Khánh Hoà

xem

2

424/QĐ-ĐHKH

25/05/2022

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

1.xem

2.xem

3

425/QĐ-ĐHKH

25/05/2022

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Trường Đại học Khánh Hòa

1.xem

2.xem

4

409/KH-ĐHKH

09/06/2022

Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Trường Đại học Khánh Hoà năm 2022

xem

5

423/ĐHKH-HCQTTB

14/06/2022

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng

xem

6

487/KH-ĐHKH

06/07/2022

Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

xem

7

888/BC-ĐHKH

14/11/2022

Báo cáo Kết quả đánh giá ứng dụng thông tin năm 2022 Trường Đại học Khánh Hoà

xem

 

 

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị