Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  22/09/2022 15:50        

Quyết định số: 879/QĐ-ĐHKH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2022-2023

Quyết định số: 879/QĐ-ĐHKH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2022-2023

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị