Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/10/2022 16:01        

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ, BIỂU MẪU

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ, BIỂU MẪU

I. QUY ĐỊNH-QUY CHẾ:

1.Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa  (18/9/2023)

2.Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác đối ngoại tại Trường Đại học Khánh Hòa  (27/09/2022)

3.Quy định về Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Khánh Hòa   (08/09/2022) 

4. Quyết định Ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2023 (19/7/2021)

5. Quyết định Ban hành Quy định quản lí, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2023 (16/2/2022)

6. Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2023  (15/11/2022)

7. Quy chế tổ chức và hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa (30/3/2021) 

8. Quy định về trích dẫn và xử lý vi phạm quy định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học (5/4/2022) 

9. Hướng dẫn giảng viên, cán bộ nghiên cứu đăng kí Tài khoản Google Scholar 

10. Ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa (14/09/2023)

11. Nghị định-Quy định về hoạt động Khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục (30/10/2022)

12. Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa(2021)- Hết hiệu lực

13. Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa(2019)- Hết hiệu lực

14. Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa (2017)- Hết hiệu lực

15. Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên (2017)- Hết hiệu lực

16. Quy chế tạp chí UKH 2015-2020- Hết hiệu lực

II. BIỂU MẪU

* SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Tải về

* KHEN THƯỞNG KHCN: Tải về

* NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN : Tải về

* NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN: 

1. 1. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRƯỜNG CẤP KINH PHÍ: Tải về

1. 2. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TỈNH CẤP KINH PHÍ: Tải về

1.3.  NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ, QUỐC GIA: Tải về

1.4.  ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: Tải về

2. GIÁO TRÌNH-TLTK: Tải về

3. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Tải về

4. HỘI THẢO-HỘI NGHỊ: Tải về

5. SEMINAR: Tải về

6. HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI: Tải về

 

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại