Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  05/10/2022 10:10        

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. KÊ KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC

Kê khai lý lịch khoa học: Tại đây 

2. KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Khoa KHTN&CN

Khoa Du lịch

Khoa KHXH&NV

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Sư Phạm

Khoa LLCB

Khoa Nghệ Thuật

Trung tâm GDTC

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại