Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/01/2023 09:20        

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “LÝ THUYẾT KÌ DỊ VÀ HÌNH HỌC ĐẠI SỐ”

THÔNG BÁO SỐ 1: VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “LÝ THUYẾT KÌ DỊ VÀ HÌNH HỌC ĐẠI SỐ”

ANNOUNCEMENT No. 1 On the organization of the conference “Singularities and Algebraic Geometry”

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại