Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/10/2017 16:28        

QT01 - Công tác điều xe

IV.Nội dung

 STT Trách nhiệm Nội dung thực hiện Thời gian Hồ sơ
 1  Trưởng cá đơn vị  Đăng ký sử dụng xe:
- Đăng ký sử dụng xe trong lịch công tác hàng tuần với các nội dung sau:
+ Địa điểm công tác
+ Thời gian công tác
+ Số lượng người đi công tác
- Đăng ký đột xuất.
 Lúc đăng ký Đăng ký sử dụng xe 
 2 - Cán bộ tổng hợp lịch tuần
- Hiệu trưởng
- Phó hiệu trưởng
 Phê duyệt của lãnh đạo:
- P.TC-HC tổng hợp lịch tuần theo Thủ tục quy trình Xây dựng kế hoạch công tác.
- Trình lãnh đạo phê duyệt hoặc lãnh đạo phê duyệt vào văn bản đề nghị sử dụng xe đột xuất.
 Lúc nào trình lãnh đạo  Ý kiến phê duyệt vào kế hoạch công tác
 3  Trưởng phòng Tổ chức hành chính Lệnh điều xe  Khi nào điều xe Lệnh điều xe.
Giấy đi đường
 4  Cán bộ dùng xe  Xác nhận thực hiện
- Đóng dấu giấy đi đường nơi đến công tác.
- Kiểm tra đồng hồ km trước khi đi (không áp dụng cho các tuyến đi trong thành phố).
- Lập biên bản các sự cố trên đường (nếu có).
   
 5  Nhân viên lái xe
Trưởng phòng TC-HC
 Kết thúc chuyến đi công tác:
Báo cáo kết quả về TP.TC-HC:
- Lệnh điều xe
- Giấy đi đường
- Chứng từ thanh toán nhiên liệu
- Xác nhận km đi trên đồng hồ (không áp dụng cho các tuyến đi trong thành phố).
   
 6  Cán bộ phụ trác  Lưu hồ sơ:
- Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định của thủ tục quy trình kiểm soát hồ sơ.
   Các hồ sơ nêu trên

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế