Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 14:41        

QT05 - Xây dựng kế hoạch năm học

NỘI DUNG

 TT Nội dung công việc  Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu 
 1 Định hướng xây dựng kế hoạch năm học Hiệu trưởng, Phòng TC-HC Tháng 5  
 2  Dự thảo kế hoạch năm học của đơn vị:
- Lãnh đạo đơn vị.
- Góp ý của đơn vị
- Nộp bảng dự thảo về TCHC
 Các đơn vị Cuối tháng 5 QT-TCHC-38-01 
 3  Xin ý kiến góp ý của Ban Giám Hiệu (theo phân công quản lý đơn vị) Phòng TC-HC  Tháng 6  
 4  Tổng hợp góp ý và gửi về lại đơn vị  Phòng TC-HC  Tháng 6  
 5  Hoàn chỉnh kế hoạch, nộp về TCHC  Các đơn vị  Trong tháng 6  
 6  Trình Hiệu trưởng phê duyệt   Phòng TC-HC  Trong tháng 6   
 7  Lưu và ban hành kế hoạch   Phòng TC-HC   Cuối tháng 5  

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế