Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 14:56        

QT07 - Báo cáo tình hình hoạt động tháng

NỘI DUNG

 

 

TT

 

 

Trách nhiệm

 

Nội dung

 

Thời gian

 

Hồ sơ

1.

Tr­ưởng đơn vị hoặc cấp phó được uỷ quyền

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định về quản lý (số 115/ĐHHĐ, ngày 20/7/2004), Trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức soạn thảo hoặc giao cho CB, chuyên viên soạn thảo BC.

 

Giao trực tiếp hoặc phân công theo nhiệm vụ

2.

 

CB, CV được giao soạn thảo

- Người soạn thảo xác định hình thức, nội dung quy định của BC để thực hiện (theo mẫu ban hành kèm), dựa vào kế hoạch năm học;

- Trực tiếp soạn thảo văn bản BC (sử dụng máy vi tính);

- Gửi mail tới các trưởng đơn vị yêu cầu bổ sung, góp ý hoàn thiện BC.

- In thành văn bản (bản in giấy A4)

 

Báo cáo tình hình hoạt động tháng

3.

 

Ng­ười có thẩm quyền ký VB hoặc cấp phó đư­ợc uỷ quyền KT

 

 

 

 

 

- Ngư­ời trực tiếp soạn thảo văn bản BC phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản, ký tắt vào cuối văn bản BC;

- Trình người có thẩm quyền duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo. Trư­ờng hợp có sửa chữa, bổ sung bản thảo ngư­ời soạn thảo phải hoàn thiện bản thảo để trình duyệt.

- Ngư­ời có thẩm quyền ký văn bản BC (Chữ ký trực tiếp, không ký bằng bút chì, mực đỏ hoặc mực dễ phai)

 

 

 

 

 

Văn bản (bản in trực tiếp

 

 

 

 

4.

CB, CV đư­ợc giao soạn thảo, cán bộ văn phòng

Cán bộ văn phòng hoặc người soạn thảo ghi số ký hiệu của Báo cáo, ghi sổ đăng ký công văn đi của đơn vị, nhân bản đủ số lượng, đúng thể thức, nội dung bản thảo đã duyệt; đóng dấu (nếu có), scan văn bản gửi mail đến các đơn vị để thực hiện.

 

 

 

 

 

5.

CB đư­ợc giao soạn thảo, cán bộ văn phòng

- Gửi Báo cáo (bản chính) về nhà trường qua phòng TCHC trực tiếp hoặc qua văn thư trường vào ngày 17 hàng tháng; đưa vào Mạng LAN (nếu có);

- Chuyển cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong đơn vị;

- Lưu bản gốc tại văn phòng đơn vị.

 

Sổ đăng ký công văn của đơn vị


 

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế