Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 15:11        

QT09 - Tổ chức hội nghị

NỘI DUNG

STT

Trách nhiệm

Nội dung thực hiện

Hồ sơ/Biểu mẫu

1

Trưởng Phòng TC-HC

Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức hội nghị trước khi diễn ra hội nghị 20 ngày

Quyết định thành lập Ban tổ chức

2

Chuyên viên P. TC-HC

Phát hành quyết định đến các cá nhân có liên quan sau khi có quyết định 1 ngày

Quyết định thành lập Ban tổ chức

3

 

Trưởng ban tổ chức

 

- Họp Ban tổ chức hội nghị trong vòng 5 ngàykể từ khi quyết định được ban hành

- Phân công Lập kế hoạch tổ chức (trước 14 ngày diễn ra hội nghị )

Biên bản họp ban tổ chức

4

BGH

- Duyệt kế hoạch tổ chức (trước 12 ngày diễn ra hội nghị )

Kế hoạch

Tổ chức

5

Trưởng ban tổ chức, Các thành viên được phân công

-Họp Ban tổ chức lần 1 triển khai kế hoạch đến các thành viên, đơn vị được phân công ( trước 10 ngày diễn ra hội nghị )

- Những công việc đột xuất xin ý kiến trực tiếp của Hiệu trưởng để thực hiện trong ngày

- Họp Ban tổ chức lần 2 trước khi diễn ra hội nghị 3 ngày để kiểm tra lại công tác chuẩn bị

 

 

- Kế hoạch đã được phê duyệt.

 

 

 

 

 

6

Nhân viên P. TC-HC

- Lập danh sách khách mời và In thư mời trình BGH ký ( trước khi diễn ra hội nghị 9 ngày)

- Phát hành thư mời (trước khi diễn ra hội nghị 7 ngày)

- Theo dõi phản hồi về thư mời đã phát hành (trước khi diễn ra hội nghị 2 ngày)

 

7

Nhân viên phòng QTTB-DA

- Chuẩn bị phòng, âm thanh, ánh sáng trước khi diễn ra hội nghị 1 ngày

 

8

Chuyên viên P.TC-HC phối hợp với các đơn vị chuyên môn

- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, trà nước, bảng tên vị trí chỗ ngồi trước khi diễn ra hội nghị 1 ngày

 

9

Trưởng ban tổ chức, Các thành viên được phân công

- Kiểm tra lại tất cả các công tác chuẩn bị ( trước 1 buổi diễn ra hội nghị)

 

10

- Nhân viên phụ trách lễ tân

Tiến hành hội nghị (trong ngày)

- Đón khách, lấy thông tin cung cấp cho người dẫn chương trình, hướng dẫn khách đến vị trí chỗ ngồi

- Phát hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hội nghị

- Phục vụ trà nước cho khách mời

- Hỗ trợ công tác khen thưởng trên sân khấu ( nếu có)

Danh sách khách mời, Hồ sơ tài liệu

11

Nhân viên P. QTTB-DA

Tiến hành hội nghị (trong ngày)

- Trực âm thanh, ánh sáng

- Xử lý các tình huống phát sinh về cơ sở vật chất phục vụ hội nghị

 

12

Chuyên viên P.TC-HC

- Đặt tiệc mời khách (nếu có) trong ngày

 

13

Trưởng ban tổ chức, Các thành viên được phân công

- Đánh giá và báo cáo, rút kinh nghiệm việc thực hiện thông qua cuộc họp giao bancủa trường

Biên bản họp giao ban

 

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế