Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/03/2023 09:09        

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tham gia lớp học trực tuyến "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027."

           Thực hiện công văn số 235-CV/TĐTN-XDĐ ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Tỉnh đoàn Khánh Hòa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

           Từ ngày 04/3 đến ngày 05/3/2023, tại phòng 206C, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa đã triệu tập hơn 250 cán bộ đoàn chủ chốt là giảng viên, sinh viên của trường tham gia lớp học trực tuyến "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII".

          Trong ngày 04 và sáng ngày 05/3/2023, Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại Hội nghị lần này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

- Chuyên đề 3: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

- Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

          Tiếp đó, chiều ngày 05/3/2023, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm lỳ 2022 - 2027.

          Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

         Dưới đây là những hình ảnh trong hội nghị:

Tác giả: Lê Trần Tuấn

 
Đoàn thanh niên