Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan ❯ Lãnh đạo trường
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Tiến sĩ Phan Phiến
09/12/2021

Chức vụ: Hiệu trưởng. Email: phanphien@ukh.edu.vn

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc
09/12/2021

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. Email: chudinhloc@ukh.edu.vn; Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Tiến sĩ Trần Viết Thiện
09/12/2021

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. Email: tranvietthien@ukh.edu.vn; Điện thoại: 0982053058.

Tổng quan