Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  06/12/2020 00:00        

Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)

 

TT

QUYẾT ĐỊNH SỐ

NGÀY

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NỘI DUNG

1

631/QĐ-ĐHKH

22/8/2018

 QĐ về việc giảm tiền trọ kí túc xá năm học 2017 - 2018

TẢI VỀ

2

996/QĐ-ĐHKH-CTSV

10/10/2018

QĐ cấp HBKKHT học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 cho SV...

TẢI VỀ

3

998/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 2,3)

TẢI VỀ

4

999/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện dân tộc thiểu số, mồ côi...

TẢI VỀ

 5

1000/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

 QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

6

1108/QĐ-ĐHKH

14/11/2018

QĐ thu hồi chế độ bồi dưỡng nghề và trang bị trang phục học tập...

TẢI VỀ

7

1141/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ thực hiện chính sách nội trú cho HSSV...

TẢI VỀ

8

 1142/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

 QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

9

1143/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo năm 2018

TẢI VỀ

10

1144/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội cho HSSV diện mồ côi năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

11

1145/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 1)

TẢI VỀ

12

 82/QĐ-ĐHKH

22/01/2019

 QĐ điều chỉnh mức miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

 13

 432/QĐ-ĐHKH

 24/6.2019

 QĐ khen thưởng sinh viên khoá 42

 TẢI VỀ

 14

 433/QĐ-ĐHKH

 24.6.2019

 QĐ khen thưởng đội Olympic vật lý

 TẢI VỀ

15

 245/QĐ-ĐHKH

01/4/2019

 QĐ về việc miễn giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

 16

 246/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 chế độ trang bị học tập cho SV các khóa 2019

 TẢI VỀ

 17

 247/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 Trợ cấp XH diện nghèo 2019 cho SV các khóa

 TẢI VỀ

 18

 248/QĐ-ĐHKH

  01/4/2019

 chế độ bồi dưỡng nghề 2019

 TẢI VỀ

 19

 249/QĐ-ĐHKH

  01/4/2019

 chính sách nội trú 2019 cho SV K42,43,44

 TẢI VỀ

 20

 250/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 thực hiện Học bổng KKHT HK1 2018 -2019.

 TẢI VỀ

 21

 251/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 Hỗ trợ SV dân tộc và vùng ĐB khó khăn Khánh Hòa 2018 -2019

 TẢI VỀ

22

 700/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ khen thưởng năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

23

 701/QĐ- ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ về học bổng KKHT HK2 2018 - 2019

 TẢI VỀ

24

 702/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ về  học bổng sinh viên dân tộc

 TẢI VỀ

25

 703/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ trợ cấp XH HK1 - 2019 -2020

 TẢI VỀ

26

 704/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ MGHK 2019 - 2020 (chưa có K4 và K45)

 TẢI VỀ

27

 749/QĐ-ĐHKH

 24/9/2019

 QĐ khen thưởng sinh viên thủ khoa

 TẢI VỀ

 28

 1008/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Hỗ trợ SV dân tộc Khánh Hòa năm học 2019 -2020

 TẢI VỀ

 29

 1009/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Cấp trang bị học tập 2019 cho sinh viên K45

 TẢI VỀ

 30

 1010/QĐ-ĐHKH

  04/12/2019

 Cấp chế độ BD nghề 2019 cho sinh viên K45

 TẢI VỀ

 31

 1011/QĐ-ĐHKH

  04/12/2019

 Trợ cấp XH diện nghèo năm 2019 K45, K1 

 TẢI VỀ

 32

 1012/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Miễn giảm học phí 2019 -2020

 TẢI VỀ

 33

 1013/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Miễn Giảm HP cho sinh viên ngoài tỉnh

 TẢI VỀ

 34

 1014/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 trợ cấp XH cho SV dân tộc và vùng khó khăn 2019 -2920

 TẢI VỀ

 35

 1015/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Chính sách nội trú cho SV K45 năm 2019.

 TẢI VỀ

36

  304/QĐ-ĐHKH

15/05/2020

Miễn giảm học phí năm học 2019 -2020

TẢI VỀ

37

305/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Thực hiện chính sách nội trú năm 2020

TẢI VỀ

38

306/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà

TẢI VỀ

39

307/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Trợ cấp sinh viên diện hộ nghèo 2020

TẢI VỀ

40

308/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Chuyển đổi CĐCS đối với sinh viên dân tộc tỉnh Khánh Hoà học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

TẢI VỀ

41

309/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Cấp chế độ trang phục học tập năm 2020

TẢI VỀ

42

310/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Cấp chế độ bồi dưỡng nghề cho sinh viên 

TẢI VỀ

43 312/QĐ-ĐHKH 27/5/2020 Quy chế miễn giảm Tiền ở cho sinh viên 2020 -2021 TẢI VỀ

44

373/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Thực hiện chings sách nội trú 2020 cho sinh viên (BS)

TẢI VỀ

45

374/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Trợ cấp xã hội diện hộ nghèo 2020 (BS)

TẢI VỀ

46

375/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Cấp học bổng KKHT học kỳ 1 2019 - 2020

TẢI VỀ

47 477/QĐ-ĐHKH 29/07/2020 Khen thưởng sinh viên năm học 2019 -2020 K1&K43 TẢI VỀ
48 478/QĐ/ĐHKH 29/07/2020 Cấp học bổng KKHT HK2 năm học 2019 - 2020 cho SV K1 &k43 TẢI VỀ
49 492/QĐ-ĐHKH 13/8/2020 Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá 1 và khoá 43 TẢI VỀ
50 588/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021 (K2,3,4 và K44,45) TẢI VỀ
51 589/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Cấp học bổng HK2 năm học 2020-2021  cho SV K2,3,4 và K44,45 TẢI VỀ
52 590/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Hỗ trợ sinh viên là đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Khánh Hoà TẢI VỀ
53 591/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Trợ cấp XH cho sinh viên là người dân tộc TS ở vùng có ĐK kinh tế đặc biệt khó khăn và sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ tỉnh Khánh Hoà năm học 2020 -2021 TẢI VỀ
54 592/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Trợ cấp xã hội diện hộ nghèo cho sinh viên lnăm 2020 (bổ sung) TẢI VỀ
55 593/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Miễn giảm học phí cho sinh viên năn học 2020 - 2021 TẢI VỀ
56 594/QĐ-ĐHKH 17/9/2020 Miễn giảm học phí cho sinh viên (ngoài tỉnh)năn học 2020 - 2021 TẢI VỀ
57 595  /QĐ-ĐHKH 17/9//2020 Thực hiện chính sách nội trú (bổ sung 2 sinh viên) TẢI VỀ
58 959/QĐ-ĐHKH 04/12/2020 Quyết định MGHP cho sinh viên K5 năm học 2020 -2021 TẢI VỀ
59 960/ĐHKH 04/12 2020 Quyết định thực hiện chế độ Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà năm học 2020 -2021 TẢI VỀ
60 961/ĐHKH 04/12 2020 Quyết định thực hiện chế độ trợ cấp XH cho SV Khuyết tật và SV diện dân tộc khó khăn năm học 2020 -2021 TẢI VỀ
61 962/ĐHKH 04/12 2020 Quyết định thực hiện chế độ trợ cấp XH cho sinh viên hộ nghèo K5 TẢI VỀ
62 963/ĐHKH 04/12 2020 Quyết định thực hiện MG học phí năm học 2020 -2021 sinh viên K5 TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên