Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

LỊCH THI ĐỢT 2, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

01/01/2023
Lịch thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Quán triệt nhiệm vụ ưu tiên hoàn thành báo cáo tự đánh giá CSGD và CTĐT và tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong cuộc khảo sát chất lượng môi trường làm việc năm 2022
14/11/2022

Thông báo số 886/TB-ĐHKH, ngày 11/11/2022 về Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Quán triệt nhiệm vụ ưu tiên hoàn thành báo cáo tự đánh giá CSGD và CTĐT và tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong cuộc khảo sát chất lượng môi trường làm việc năm 2022

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023
10/11/2022

Thông báo số 841/TB-ĐHKH, ngày 28/10/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên đối với giảng viên, năm học 2022 – 2023
10/11/2022

Kế hoạch số 840/KH-ĐHKH, ngày 28/10/2022 về việc Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên đối với giảng viên, năm học 2022 – 2023

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần kèm theo thông báo số 859/TB-ĐHKH, ngày 02/11/2022

Thông báo Về việc xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Thông báo số 859/TB-ĐHKH ngày 02.11.2022 về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần của trường Đại học Khánh Hòa

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy định công khai năm học 2021 – 2022
08/11/2022

Kế hoạch số 874/KH-ĐHKH ngày 24/9/2021 về việc thực hiện quy định công khai năm học 2021-2022

Báo cáo Thực hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022
08/11/2022

Báo cáo số 597/BC-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022 của trường Đại học Khánh Hòa

Thông báo Về việc triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2021 – 2022
08/11/2022

Thông báo số 400/TB-ĐHKH, ngày 8/6/2022 về việc triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

Kế hoạch số 427/KH-ĐHKH, ngày 15/6/2022 về việc Tăng cường hoạt động truyền thông xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa trong đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học
01/11/2022

Kế hoạch số 427/KH-ĐHKH, ngày 15/6/2022 về việc Tăng cường hoạt động truyền thông xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa trong đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí