Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 20:41        

Thủ tục Mở các lớp học phần (Mã số quy trình: QT.02-TTNNTH)

Thủ tục Mở các lớp học phần

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.02-TTNNTH)
- Thời gian giải quyết: theo đề cương chi tiết /chương trình môn học, kết thúc trong một học kỳ.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian

Bước 1

Thông báo kế hoạch mở lớp

Chuyên viên phụ trách

Từ ngày 01/08 của năm học, CVPT tham mưu Giám đốc ban hành và công bố kế hoạch mở lớp để người học chọn lớp học phần.
(Chuyển bước 2)

- BM.01_QT.02_TTNNTH/ Kế hoạch mở lớp;
- BM.02_QT.02_TTNNTH/ Thông báo mở lớp.

5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận đăng ký

CVPT, Giáo vụ TT

Tiếp nhận đăng ký các lớp học phần.
(Chuyển bước 3)

- BM.03_QT.02_TTNNTH/ Đơn đăng ký học lại, học cải thiện đã có xác nhận của BCN Khoa.

5 ngày

Bước 3

Công bố mở lớp

CVPT

Công bố các lớp học phần được mở, bị hủy trên Website, Facebook, Bảng thông báo của Trung tâm.
(Chuyển bước 4)

- BM.04_QT.02_TTNNTH/ Danh sách lớp;
- BM.05_QT.02 _TTNNTH/ QĐ mở lớp;
- BM.06_QT.02_TTNNTH/ Lịch học;
- BM.07_01_QT.02_TTNNTH/ Hợp đồng giảng dạy.

- BM.07_02_QT.02_TTNNTH/ Hợp đồng giảng dạy. 

2 ngày

Bước 4

Tổ chức giảng dạy

Giáo viên giảng dạy, CVPT, GVTT

- Giáo viên giảng dạy theo phân công.
- CVPT và GVTT theo dõi quá trình giảng dạy.
(Chuyển bước 5)

- BM.08_QT.02_TTNNTH/ Sổ Theo dõi giảng dạy;
- BM.09_QT.02_TTNNTH/ Sổ Mượn thiết bị dạy học;
- BM.10.01_QT.02_TTNNTH/ Bảng điểm bộ phận.

- BM.10.02_QT.02_TTNNTH/ Bảng điểm bộ phận.

- BM.10.03_QT.02_TTNNTH/ Bảng điểm bộ phận.  

Theo đề cương/ chương trình môn học

Bước 5

Ra đề thi

Giám đốc TT, Trưởng bộ môn, Giáo viên giảng dạy, CVPT, GVTT

Trình tự thực hiện:
1. Giám đốc TT phân công ra đề thi. (04 tuần trước ngày thi)
2. Giáo viên ra đề thi theo phân công. (10 ngày, tính từ ngày Giám đốc phân công ra đề thi)
3. Trưởng bộ môn kiểm duyệt đề thi, GV ra đề chỉnh sửa (nếu có). (05 ngày, tính từ ngày hết hạn nộp đề thi).
4. Chuyên viên phụ trách tiếp nhận và niêm phong đề thi. (02 ngày, tính từ ngày hết hạn kiểm duyệt đề thi)
(Chuyển bước 6)

- Bản in email phân công ra đề thi của Giám đốc;
- BM.11_QT.02_TTNNTH/ Mẫu, định dạng đề thi, đáp án;
- BM.12_QT.02_TTNNTH/ Biên bản giao nhận đề thi và đáp án.

3 tuần

Bước 6

Tổ chức thi

GĐTT, Hội đồng thi, CVPT, GVTT

Trình tự thực hiện:
1. Giám đốc ban hành kế hoạch thi. (04 - 05 tuần trước ngày thi)
2. CVPT thông báo kế hoạch tổ chức thi trên Website, Facebook, Bảng thông báo của Trung tâm. (03 – 04 tuần trước ngày thi)
3. Giám đốc ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi. (01 tuần trước ngày thi)
4. Chủ tịch Hội đồng thi tiến hành bốc thăm đề thi. (01 ngày).
5. Ban thư ký nhân đề thi, trộn đề thi trắc nghiệm và niêm phong theo quy định. (02 ngày trước ngày thi).
6. Tổ chức thi theo lịch thi.
(Chuyển bước 7)

- BM.13_QT.02_TTNNTH/
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc HP;
- BM.14_QT.02_TTNNTH/
Quyết định thành lập Hội đồng thi;
- BM.15_QT.02_TTNNTH/
Danh sách thi;
- BM.16_QT.02_TTNNTH/
Biên bản bốc thăm đề thi.
- Đề thi chính thức;
- BM.17_QT.02_TTNNTH/
Hồ sơ thi;

(Tải về)

5 tuần

Bước 7

Chấm và thông báo kết quả thi

- HĐT, CVPT

Trình tự thực hiện:
1. Ban thư ký thi tổ chức làm phách, bàn giao bài thi cho Ban chấm thi. (02 ngày)
2 Ban chấm thi nhận và chấm bài thi theo quy định. (10 ngày)
3. Ban thư ký xử lý kết quả và trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt kết quả chấm thi. (07 ngày)
4. CVPT thông báo kết quả chấm thi và thời gian tiếp nhận phúc khảo trên Website, Facebook, Bảng thông báo của Trung tâm. (01 ngày) (Chuyển bước 8)

- BM.18_QT.02_TTNNTH/
Danh sách phách.
- BM.19_QT.02_TTNNTH/
Biên bản bàn giao bài thi.
- BM.20_QT.02_TTNNTH/
Bảng điểm.

(Tải về)

4 tuần

Bước 8

Phúc khảo điểm thi

HĐT, CVPT, GVTT

Trình tự thực hiện:
1. CVPT, GVTT tiếp nhận đơn phúc khảo và gửi Chủ tịch HĐ thi. (03 ngày sau khi công bố kết quả chấm thi)
2. Ban chấm thi chấm phúc khảo bài thi. (04 ngày).
3. Ban thư ký xử lý kết quả, trình Chủ tịch HĐ thi duyệt kết quả chấm phúc khảo và bảng điểm chính thức. (02 ngày)
4. CVPT công bố bảng điểm chính thức trên Website, Facebook, Bảng thông báo của Trung tâm. (01 ngày)
(Chuyển bước 9)

- BM.21_QT.02_TTNNTH/
Đơn phúc khảo.
- BM.22_QT.02_TTNNTH/
Bảng điểm chấm phúc khảo.
- BM.23_QT.02_TTNNTH/
Bảng điểm chính thức.

(Tải về)

2 tuần

Bước 9

Thanh lý hợp đồng giảng dạy

GĐTT,
Phụ trách kế toán,  Giáo viên giảng dạy, GVTT

Trình tự thực hiện:
1. PTKT tham mưu việc thanh lý hợp đồng và lập biên bản thanh lý hợp đồng. (05 ngày sau khi khóa học kết thúc)
2. Giám đốc, giáo viên ký biên bản thanh lý. PTKT, GVTT mỗi bộ phận lưu 01 bảng, GV lưu 01 bảng. (05 ngày)
3. PTKT lập bảng thanh toán tiền công giảng dạy cho giáo viên. (01 ngày)
4. GĐTT, PTKT ký bảng thanh toán tiền công giảng dạy và hoàn thành thủ tục chuyển tiền cho giáo viên.
5. PTKT lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho giáo viên. (02 ngày)
6. GVTT tiếp nhận và tổ chức lưu trữ hồ sơ toàn bộ quy trình.
(Kết thúc quy trình)

- BM.24_QT.02_TTNNTH/
Biên bản thanh lý hợp đồng.
- BM.25_QT.02_TTNNTH/
Bảng thanh toán thù lao
- BM.26_QT.02_TTNNTH/
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

(Tải về)

3 tuần


- Sử dụng hệ thống E-Office để luân chuyển hồ sơ giữa các cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình.
- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học; trong các túi hồ sơ, có ghi đầy đủ thông tin trên túi đựng hồ sơ để thuận tiện cho việc tìm kiếm hồ sơ. Sau khi khóa học tốt nghiệp, đơn vị tổ chức lập biên bản hủy hồ sơ.
* Thành phần hồ sơ lưu:
1. Kế hoạch mở lớp;
2. Thông báo mở lớp;
3. Đơn đăng ký học lại, học cải thiện đã có xác nhận của BCN Khoa;
4. Danh sách lớp;
5. QĐ mở lớp;
6. Lịch học
7. Hợp đồng giảng dạy;
8. Sổ theo dõi giảng dạy
9. Sổ mượn thiết bị dạy học
10. Bảng điểm bộ phận.
11. Phân công ra đề thi.
12. Mẫu, định dạng đề thi, đáp án.
13. Biên bản giao nhận đề thi và đáp án.
14. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc HP.
15. Quyết định thành lập Hội đồng thi
16. Danh sách thi.
17. Biên bản bốc thăm đề thi.
18. Đề thi chính thức.
19. Hồ sơ thi: Danh sách dự thi, biên bản bàn giao đề thi, biên bản mở đề, biên bản bàn giao bài thi, biên bản xử lý vi phạm quy chế thi…
20. Danh sách phách.
21. Biên bản bàn giao bài thi.
22. Bảng điểm.
23. Đơn phúc khảo.
24. Bảng điểm phúc khảo.
25. Bảng điểm chính thức.
26. Biên bản thanh lý hợp đồng.
27. Bảng thanh toán thù lao.
28. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 

 
Tổng quan