Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/10/2021 14:16        

Chức năng-Nhiệm vụ-Quyền hạn

1. Chức năng
Trường Đại học Khánh Hòa có chức năng đào tạo đa ngành trình độ đại học; liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu khoa học với các Trường, Viện, và doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2.Nhiệm vụ
- Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức thực tế; đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo, có chính sách thu hút nhân tài và bồi dưỡng giảng viên phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường;
- Tuyển sinh và Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật;
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trường Đại học Khánh Hòa

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường sau khi được Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phù hợp với quy hoạch về chiến lược phát triển giáo dục và mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng của Nhà nước;
- Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, lập kế hoạch giảng dạy và học tập phù hợp với trình độ và hình thức đào tạo cho từng ngành đào tạo trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn chứng chỉ, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tiến đến tự chủ về tài chính theo quy định của Chính phủ; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội;
- Đăng ký, tham gia tuyển chọn, ký và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ góp phần xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước và hội nhập quốc tế;
- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường. Tổ chức và tham gia đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án các cấp; xuất bản tạp chí khoa học, tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Luật Xuất bản, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời theo chức năng của nhà trường;
- Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất của trường; tài trợ cho các hoạt động thực hiện chính sách ưu đãi đối với con, em gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện;
- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. Thành lập và giải thể các đơn vị dưới cấp phòng, ban, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc, tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị dịch vụ và các doanh nghiệp của trường theo quy định Nhà nước;
- Tổ chức các hoạt động của trường tại các cơ sở đã đăng ký và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

* Giới thiệu về tổ chức bộ máy tổ chức Trường Đại học Khánh Hòa:

 
Tổng quan