Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/12/2021 13:57        

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Tiến sĩ Trần Viết Thiện

 

 

Họ và tên khai sinh: TRẦN VIẾT THIỆN
Sinh ngày: 01/7/1978
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

     - Công tác tuyển sinh, đào tạo và khảo thí;

     - Công tác bảo đảm chất lượng.

     - Công tác nữ công.

  b) Phụ trách các đơn vị:  

     - Phòng Đào tạo;

     - Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí;

     - Các khoa chuyên môn.

  Liên hệ:

  Email: tranvietthien@ukh.edu.vn
  Điện thoại: 0982053058

c. Tiểu sử tóm tắt

  Từ tháng, năm đến tháng, năm   Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…
Từ tháng 09/2000 đến 10/2008 Giảng viên Tổ Văn học - Khoa Xã hội - Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Từ tháng 11/2008 đến 06/2009

Giảng viên, chuyên viên Phòng đào tạo - NCKH.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Từ tháng 07/2009 đến 06/2010

Giảng viên, chuyên viên Phòng QLKH-ĐN-KT

Từ tháng 06/2010: Phó trưởng phòng QLKH-ĐN-KT

Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Từ tháng 07/2010 đến 10/2015

Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Xã hội.

Từ ngày 01/4/2013: Trưởng khoa Xã hội

Phó Bí thư Chi bộ Trực thuộc I nhiệm kì 2013-2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Từ tháng 11/2015 đến 5/2017

Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa

Bí thư Chi bộ Khoa KHXH&NV

Phó trưởng khoa, Phụ trách Khoa KHXH&NV

Từ tháng 6/2017 đến 11/2019

Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa

Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020

Bí thư Chi bộ Khoa KHXH&NV

Trưởng khoa KHXH&NV
Từ tháng 12/2019 đến nay

Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa

Bí thư chi bộ Phòng ban 2, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo và Khảo thí

Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 12/2021

Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa

Bí thư chi bộ Phòng ban 2

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

 

 
Tổng quan