Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/10/2022 18:14        

Ban hành Bộ chỉ số chính (KPIs) đo lường thực hiện Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025

 
Tổng quan